Faculty

Dr. K. K. Deshmukh
Principal
keshav_deshmukh13@yahoo.in

Mr. S. A. Pingle
Vice-Principal
shriharipingle@gmail.com

Dr. R. B. Tasildar
Nodal Officer – NIRF & Statistical Information
ravishmi1@gmail.com

Mr. S. E. Phapale
Registrar
santosh.phapale009@gmail.com